System ECTS

SYSTEM PUNKTÓW ECTS

System punktów ECTS (The European Credit Transfer System) ma być sposobem oceny postępów studenta w  zdobywaniu wiedzy a także ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Został on wprowadzony w  roku 1989 w ramach programu Erasmus, w celu ułatwiania zaliczenia okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.

Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich i to nie tylko z racji udziału przez nie w programie Erasmus, ale przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów, odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i innych uczelniach w  kraju i za granicą. System punktów ECTS dostarcza uniwersalnego sposobu pomiaru i oceny zdobytej przez studentów wiedzy.

SYSTEM PUNKTÓW ECTS NA WYDZIALE TECHNICZNYM KK

Zgodnie z Uchwałą nr 31/2007 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 18 czerwca 2007r. oraz Regulaminem studiów obowiązującym od 1 października 2007 roku, począwszy od roku akademickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział Techniczny obowiązuje punktowy system oceny postępów w  nauce odpowiadający standardowi ECTS.

Ramowy plan studiów każdego z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Technicznym zawiera wykaz przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, w układzie semestralnym (z wymiarem godzinowym), wykaz egzaminów i innych obowiązków dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS, podaną dla każdej z dydaktycznych form, każdego przedmiotu. By uzyskać tytuł zawodowy inżyniera należy osiągnąć (tak na  studiach stacjonarnych jak i na niestacjonarnych) - 210 punktów ECTS. Oznacza to, że każdemu z 7 semestrów studiów przyporządkowane jest 30 punktów ECTS.

WARTOŚĆ PUNKTU ECTS

Punkty ECTS są liczbami całkowitymi, przyporządkowanymi poszczególnym formom przedmiotów prowadzonych w  ramach kierunku studiów, zgodnie z ramowymi planami studiów, i dotyczą wszystkich określonych tam kursów (także wychowania fizycznego i języków obcych).

Liczba punktów przypisana do danej formy dydaktycznej danego przedmiotu nie określa jego ważności ani poziomu. Określa wkład pracy studenta potrzebny do opanowania wiedzy podczas danych zajęć, obejmujący udział w zajęciach zorganizowanych (wykładach, ćwiczeniach, projektach, laboratoriach i seminariach) oraz w  konsultacjach, a także przygotowanie się do kolokwiów, egzaminów, opracowanie wyników doświadczeń w laboratoriach, przygotowanie projektów itp. Podobnie uwzględniany jest wysiłek przy przygotowaniu i  opracowaniu pracy dyplomowej.

Dla danej formy dydaktycznej każdego przedmiotu student może otrzymać punkty ECST tylko raz w ciągu całego toku studiów.

Punkty dla danej formy dydaktycznej danego przedmiotu, otrzymuje się po zaliczeniu lub zdaniu egzaminu przynajmniej na ocenę dostateczną. Stopnie (oceny) uzyskane z zaliczeń i  egzaminów nie mają związku z punktami. Oceny służą ocenie wiedzy i  umiejętności studenta, obliczaniu średniej za studia, a także wpływają na możliwość ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce.

Uzyskanie 210 punktów ECTS uprawnia studenta do ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, po  spełnieniu innych warunków określonych Regulaminem studiów.

Punkty ECTS są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, i odnoszą się do konkretnego kierunku studiów czy wydziału. Nie muszą być zatem identyczne dla tych samych przedmiotów na  innym kierunku studiów, innym wydziale, a tym bardziej na innej uczelni.

PUNKTY ECTS A WARUNKI WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

Zgodnie z ust. 1 § 13 Regulaminu studiów KK, student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba zgromadzonych punktów jest nie mniejsza od liczby m x 30, gdzie m oznacza numer semestru poprzedzającego.

GDY ZABRAKNIE PUNKTÓW...

Nie zawsze udaje się zaliczyć czy zdać wszystkie przedmioty. W związku z tym, dla każdego kierunku studiów określono wielkość dopuszczalnego deficytu punktów po danym semestrze, czyli taką liczbę brakujących punktów w stosunku do obowiązkowych m x 30, która będzie jeszcze dawała prawo do wpisu na następny semestr.

W takim przypadku, student może starać się o warunkowy wpis na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów jest nie mniejsza od liczby m x 30 - ddp, gdzie m oznacza numer semestru poprzedzającego, a ddp - dozwolony deficyt punktów określony po m-tym, poprzedzającym semestrze.

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,
WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

Edukacja techniczno-informatyczna

Liczba punktów ECTS semestr m=1 semestr m=2 semestr m=3 semestr m=4 semestr m=5 semestr m=6 semestr m=7
Łączna liczba po semestrze /m x 30/ 30 60 90 120 150 180 210
Dopuszczalny deficyt całkowity po  semestrze /ddp/ 11 20 16 13 10 6 0
Minimalna liczba punktów po  semestrze /m x 30 - ddp/ 19 40 74 107 140 174 210
Wydziałowy koordynator ECTS kierunku ETI - prof. dr hab. Roman Gielerak

Inżynieria bezpieczeństwa

Liczba punktów ECTS semestr m=1 semestr m=2 semestr m=3 semestr m=4 semestr m=5 semestr m=6 semestr m=7
Łączna liczba po semestrze /m x 30/ 30 60 90 120 150 180 210
Dopuszczalny deficyt całkowity po  semestrze /ddp/ 12 20 16 14 10 6 0
Minimalna liczba punktów po  semestrze /m x 30 - ddp/ 18 40 74 106 140 174 210
Wydziałowy koordynator ECTS kierunku IB - dr inż. Tadeusz Lewandowski

Elektronika i telekomunikacja

Liczba punktów ECTS semestr m=1 semestr m=2 semestr m=3 semestr m=4 semestr m=5 semestr m=6 semestr m=7
Łączna liczba po semestrze /m x 30/ 30 60 90 120 150 180 210
Dopuszczalny deficyt całkowity po  semestrze /ddp/ 12 20 16 13 10 6 0
Minimalna liczba punktów po  semestrze /m x 30 - ddp/ 18 40 74 107 140 174 210
Wydziałowy koordynator ECTS kierunku EiT - dr inż. Lech Kaczmarek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Liczba punktów ECTS semestr m=1 semestr m=2 semestr m=3 semestr m=4 semestr m=5 semestr m=6 semestr m=7
Łączna liczba po semestrze /m x 30/ 30 60 90 120 150 180 210
Dopuszczalny deficyt całkowity po  semestrze /ddp/ 12 20 16 14 10 6 0
Minimalna liczba punktów po  semestrze /m x 30 - ddp/ 18 40 74 106 140 174 210

UCZENIANY KOORDYNATOR ECTS

  • dr inż. Włodzimierz Pawlak - Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich

PRZYDATNE INFORMACJE TAKŻE NA STRONACH

...na górę

Wydział Techniczny © 2010