O Wydziale


WŁADZE WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
KADENCJI 2007 - 2011

DZIEKAN w latach 2010-2011

 •  dr Beata Laszkiewicz

DZIEKAN w latach 2007-2010

 • doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

PRODZIEKAN

 • doc. dr Danuta Fjałkowska

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO


KIEROWNIK ZAKŁADU
ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI oraz INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

 • dr inż. Lech Kaczmarek

KIEROWNIK ZAKŁADU
EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ

 • doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

RADY PROGRAMOWE KIERUNKÓW

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 • dr inż. Lech Kaczmarek - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw.
 • dr hab. inż. Andrzej Francik, prof. nzw.
 • mgr inż. Bogdan Adamiak

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, prof. zw.
 • prof. dr hab. Roman Gielerak, prof. zw.
 • dr hab. inż. Franciszek Przystupa, prof. nzw.
 • mgr inż. Michał Jur

KOMISJE WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁOWA KOMISJA
DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • dr Danuta Fjałkowska, docent - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw.
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
 • dr inż. Lech Kaczmarek
 • dr Beata Laszkiewicz
 • doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski
 • dr inż. Tadeusz Lewandowski - Sekretarz
 • dr inż. Lech Kaczmarek
 • mgr inż. Michał Jur

WYDZIAŁOWA KOMISJA
OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Beata Laszkiewicz - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński
 • dr Danuta Fjałkowska, docent
 • dr Beata Mucha - Sekretarz
 • doc. dr inż. Zbigniew Fjałkowski
 • dr inż. Lech Kaczmarek
 • dr inż. Mirosław Chrzanowski
 • mgr inż. Bogdan Adamiak

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

 • dr inż. Lech Kaczmarek - Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński - Członek
 • dr inż. Mirosław Chrzanowski - Członek
 • mgr inż. Andrzej Rehlis - Członek
 • inż. Barbara Dziadosz - Sekretarz

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSÓW

 • dr Danuta Fjałkowska, docent - Przewodnicząca
 • dr Beata Laszkiewicz
 • dr Beata Mucha
 • dr inż. Lech Kaczmarek - Sekretarz
 • doc. dr inż. Zbogniew Fjałkowski
 • dr inż. Jerzy Pietruszewski
 • mgr Wojciech Liber
 • Mateusz Kowalenko

PRZEDSTAWICIELE WT W SENACKICH I UCZELNIANYCH KOMISJACH

W PRACACH SENACKIEJ KOMISJI ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO BIORĄ UDZIAŁ:

 • dr inż. Zbigniew Fjałkowski, docent
 • dr inż. Jerzy Pietruszewski

W PRACACH SENACKIEJ KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO BIORĄ UDZIAŁ:

 • dr inż. Zbigniew Fjałkowski, docent
 • dr inż. Jerzy Pietruszewski

W SKŁAD UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ
DO SPRAW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO WCHODZĄ:

 • prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw.
 • mgr inż. Aleksandr Dziuda

W SKŁAD KOMISJI DYSCYPLINARNEJ UCZELNI DLA STUDENTÓW
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO WCHODZĄ:

 • mgr inż. Waldemar Krupa

W SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ UCZELNI
DLA STUDENTÓW
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO WCHODZĄ:

W SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ I RADY WYDAWNICZEJ
ZE STRONY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO WCHODZI:

 • mgr inż. Aleksander DziudaHISTORIA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
(WCZEŚNIEJ - INSTYTUTU TECHNIKI)

POCZĄTEK

Instytut Techniki, jako trzeci instytut Kolegium Karkonoskiego, rozpoczął działalność na  podstawie uchwały Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 8 lutego 1999r., uruchamiając specjalność zawodową Elektrotechnika i  telekomunikacja. Na Dyrektora Instytutu powołany został dr inż. Zbigniew Fjałkowski. Sprawy studenckie i  pracownicze, od samego początku, prowadziła inż. Barbara Dziadosz.

Początkowo siedzibą Instytutu Techniki była Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze (obecnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny). Brak własnej siedziby był głównym czynnikiem, utrudniającym prowadzenie procesu dydaktycznego, a  także ograniczającym rozwój Instytutu. Zajęcia dydaktyczne, prowadzone głównie przez kadrę Politechniki Wrocławskiej, poza Filią PWr., odbywały się również w salach dydaktycznych wcześniej powstałych instytutów Kolegium Karkonoskiego - Instytutu Języków Słowiańskich i Instytutu Pedagogiki.

Pomimo trudności lokalowych Instytut Techniki od początku swej działalności prowadził rekrutację na studia rozpoczynające się w miesiącach lutym i  październiku, przeprowadzając pierwszy nabór w lutym 1999r. na  specjalizację Inżynieria komputerowa - studia dzienne. W październiku 1999r. przeprowadzona została rekrutacja na nową specjalizację Informatyka w szkole - studia dzienne oraz Inżynierię komputerową - studia zaoczne. W październiku 2000r. przeprowadzono pierwszą rekrutację na kolejną, nowo uruchomioną specjalizację Inżynieria sprzętu medycznego i sanatoryjnego - studia dzienne. Ofertę dydaktyczną Instytutu Techniki rozszerzono także o studia podyplomowe, uruchamiając Studia Podyplomowe dla Nauczycieli informatyki.

NOWA SIEDZIBA INSTYTUTU TECHNIKI

Dzięki staraniom władz Uczelni w połowie września 2001r. Instytut Techniki otrzymał swoją pierwszą, własną siedzibę w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 16 (Fot.1.), co zdecydowanie poprawiło sytuację dydaktycznej bazy materialnej. Posiadanie 5 sal wykładowych, 1 sali ćwiczeniowej, 2 sal seminaryjnych, 3 laboratoriów komputerowych, laboratorium fizyki oraz laboratorium półprzewodników stworzyło realne możliwości dalszego rozwoju Instytutu. Dodatkowo studenci otrzymali do dyspozycji komputerowe laboratorium prac dyplomowych, a pracownicy dydaktyczni - pokój konsultacyjno-socjalny.


Fot.1. Budynek Instytutu Techniki przy ul. Cieplickiej 16

Nadal jednak konieczne było wynajmowanie laboratoriów w Filii PWr., a instytutowy, wydzielony księgozbiór literatury technicznej prowadzony był w ramach biblioteki Filii. Wynajmowana była także sala gimnastyczna.

Zmiana lokalizacji poprawiła także warunki pracy sekretariatu Instytutu, co w  znacznym stopniu usprawniło i podniosło jakość obsługi 47 pracowników oraz około 700 studentów (Tab.1.).

Tab.1. Liczba studentów i pracowników w roku 2002
Miesiąc Liczba studentów Liczba pracowników
kwiecień dzienne 530 44
zaoczne 175
Razem 705
czerwiec dzienne 460
zaoczne 154
Razem 614
październik dzienne 548 47
zaoczne 192
Razem 740
grudzień dzienne 517
zaoczne 184
Razem 701

Liczba studentów Instytutu sukcesywnie rosła i w roku akademickim 2003/2004 przekraczała 1000 osób (Tab.2.). Było to m.in. wynikiem ogłoszonej rekrutacji już na cztery specjalizacje, tj.:

 1. Inżynierię komputerową,
 2. Informatykę w szkole,
 3. Inżynierię sprzętu medycznego i sanatoryjnego,
 4. Techniki Multimedialne.
Tab.2. Ogólna liczba studentów w latach 2004-2005
Miesiąc Liczba studentów
2004
listopad 1101
grudzień 1079
2005
marzec 1059
kwiecień 1026
październik 1027
listopad 1013

Do prowadzenia procesu dydaktycznego w Instytucie Techniki zatrudnionych było w tym czasie 49 osób, w tym: 10 pracowników samodzielnych (prof. i dr hab.) oraz 15 doktorów. Dla zdecydowanej części pracowników Instytut Techniki był drugim miejscem pracy, co nie gwarantowało stabilności kadry dydaktycznej. Stąd niezwykle ważne stało się wspieranie przez władze Uczelni pracowników miejscowych, dla których Instytut Techniki był pierwszym bądź jedynym miejscem pracy, w zdobywaniu stopni i tytułów naukowych. W tamtym czasie spośród zatrudnionych, trzech pracowników Instytutu miało zaawansowane prace habilitacyjne, jeden obronił pracę doktorską, a  dwóch rozpoczęło pisanie doktorskich dysertacji.

Studenci Instytutu Techniki zaprojektowali własne studenckie loga (Rys.1.), które wariantowo zdobiły wszystkie okazjonalne koszulki promujące Instytut.

            
Rys.1. Studenckie loga Instytutu Techniki

W związku z wejściem w życie Ustawy z  dnia 27 lipca 2002 r. "o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych", która w art. 4.1. uczelniom zawodowym nakazywała w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie tej ustawy dokonać przyporządkowania specjalności kształcenia do kierunków studiów, w roku 2003 Instytut Techniki podjął stosowne prace programowe i organizatorskie, których wynikiem była decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2004r., przyporządkowująca prowadzoną w Instytucie Techniki specjalność zawodową Elektrotechnika i telekomunikacja do kierunku studiów Elektronika i telekomunikacja. W tym czasie kształcenie nadal odbywało się w ramach wcześniej uruchomionych specjalizacji (Fot.2.).


Fot.2. Studenci specjalizacji Inżynieria komputerowa (studia zaoczne)

NOWY CAMPUS - NOWE KIERUNKI

W roku 2004 nastąpiła dalsza, zdecydowana poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju Instytutu Techniki. Było to bezpośrednio związane z przeniesieniem się Instytutu, podczas przerwy wakacyjnej 2004r., do  nowego campusu w Jeleniej Górze na ulicę Lwówecką 18 (Fot. 3.).


Fot.3. Poświęcenie campusu Kolegium Karkonoskiego w roku 2004

W ten sposób Instytut Techniki dołączył do już działających w campusie, czterech innych instytutów Kolegium Karkonoskiego (Pedagogiki, Języków słowiańskich, Języków zachodnich i Edukacji Medycznej) i wszedł w posiadanie bazy dydaktyczno-naukowej w zasadniczej części opartej o pomieszczenia znajdujące się w nowym budynku Instytutu Techniki.


Fot.4. Budynek Instytutu Techniki przy ul. Lwóweckiej 18

Nowa baza dydaktyczna składała się m.in. z:

 1. Sześciu sal wykładowych, dwu sal wykładowo-ćwiczeniowych i trzech sal seminaryjnych - wszystkie z dostępem do Internetu (Fot.5.). Wszystkie sale wykładowe i wykładowo-ćwiczeniowe wyposażono w rzutniki pisma i ekrany.

Fot. 5. Studenci na wykładzie
 1. Pięć dydaktycznych laboratoriów komputerowych, każde wyposażone wyłącznie w oprogramowanie licencjonowane; wszystkie z dostępem do  Internetu (Fot.6.).

Fot.6. Studenci w laboratorium komputerowym
 1. Komputerowe laboratorium dyplomowe - laboratorium otwarte (Fot.7.).

Fot.7. Konsultacje w laboratorium dyplomowym
 1. Sześciu laboratoriów specjalistycznych (wszystkie z dostępem do  Internetu), w tym:
  • Laboratorium fizyki.
  • Laboratorium techniki cyfrowej i systemów mikroprocesorowych.
  • Laboratorium półprzewodników (Fot.8.).

  • Fot.8. Zajęcia w laboratorium półprzewodników
  • Laboratorium techniki analogowej (Fot.9.).

  • Fot.9. Zajęcia w laboratorium techniki analogowej
  • Laboratorium miernictwa,
  • Laboratorium układów elektronicznych oraz Laboratorium elementów biernych.

Dodatkowo, pracownikom i studentom udostępniono siedem pokoi konsultacyjnych, każdy wyposażony w komputer i  dostęp do Internetu, a pracownicy otrzymali do swojej dyspozycji wygodny pokój socjalny.

Zmiana lokalizacji poprawiła także warunki pracy sekretariatu Instytutu, co w znacznym stopniu usprawniło i  podniosło jakość obsługi studentów i pracowników.


Fot.10. Sekretariat IT (aktualnie Dziekanat WT)

Na początku roku 2005, Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005r., nadano Uczelni prawo prowadzenia kształcenia na kierunku studiów - Elektronika i telekomunikacja, a następnie, w tym samym roku, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, decyzją z dnia 24 czerwca, nadał Uczelni uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - od roku akademickiego 2005/2006.

W związku z powyższym, od roku akademickiego 2005/2006 w Instytucie Techniki prowadzone jest kształcenie na dwu kierunkach inżynierskich studiów zawodowych Igo stopnia:

 • Elektronika i telekomunikacja,
 • Edukacja techniczno-informatyczna.

W roku akademickim 2006/2007 otwarte zostało nowe Laboratorium systemów i sieci telekomunikacyjnych (Fot.11.) oraz uruchomiono bezprzewodowy dostęp do Internetu.


Fot.11. Zajęcia w laboratorium systemów i sieci telekomunikacyjnych

W kwietniu 2007 roku Zespół Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniał jakość kształcenia i kadrę dydaktyczną na kierunku Elektronika i telekomunikacja, prowadzonym w Instytucie Techniki. W efekcie prac Zespołu Oceniającego, 31 maja 2007r., Uchwałą 356/2007, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na tym kierunku.

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

31 lipca 2007r. na wniosek Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 14 marca 2007r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego utworzył w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze następujące podstawowe jednostki organizacyjne:

 • Wydział Humanistyczny,
 • Wydział Techniczny,
 • Wydział Przyrodniczy.

Na przełomie kwietnia i maja 2007r. odbyły się, po raz pierwszy w historii Uczelni, wybory, i elektorzy Wydziału Technicznego jednogłośnie, w  głosowaniu tajnym, na Dziekana Wydziału Technicznego wybrali dotychczasowego dyrektora Instytutu Techniki - dra inż. Zbigniewa Fjałkowskiego, a na Prodziekana - dr Danutę Fjałkowską. Została także wybrana Rada Wydziału Technicznego.

Nowe władze rozpoczęły pracę od 1 września 2007r. Od tej chwili przestał działać Instytut Techniki a oficjalnie rozpoczął działalność Wydział Techniczny.

Na I nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Technicznego, w dniu 7 września 2007r., Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Dziekana o powołanie kierowników zakładów, którzy oficjalną nominację na tę funkcję otrzymali z rąk nowego wybranego Rektora Kolegium Karkonoskiego - prof. Henryka Gradkowskiego.

WYDZIAŁ TECHNICZNY - DZISIAJ

Aktualnie na Wydziale Technicznym prowadzone są dwa kierunki inżynierskich studiów zawodowych Igo stopnia, tj.:

Działają także cztery koła zrzeszające studentów:

Tradycyjnie, studenci Wydziału Technicznego, zaprojektowali promujące Wydział, studenckie logo, które zdobi okazjonalne koszulki i  inne studenckie gadżety.


Rys. 2. Studenckie logo Wydziału Technicznego

W ramach pracy dyplomowej wykonana została Multimedialna prezentacja Wydziału Technicznego także wykorzystywana w  działaniach promocyjnych.

Do prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Technicznym zatrudnionych jest obecnie powyżej 40 nauczycieli akademickich, w tym: 9 pracowników samodzielnych (prof. i dr hab.) oraz 19 doktorów, w dużej części, takich, dla których Wydział Techniczny jest pierwszym miejscem pracy, i którzy poprzednio związani byli z Instytutem Techniki.

WYDZIAŁ TECHNICZNY - ABSOLWENCI

Wydział Techniczny (poprzednio Instytut Techniki) od początku swej działalności, do chwili obecnej wypromował ponad 800 absolwentów (Tab.3.).

Tab.3. Liczba absolwentów w latach 2002-2007
Wydział Techniczny (Instytut Techniki)
SPECJALNOŚĆ ROK 2002
Elektrotechnika i telekomunikacja SPECJALIZACJA Liczba absolwentów
dzienne Inżynieria komputerowa 38
Informatyka w szkole 50
zaoczne Inżynieria komputerowa 33
Razem rok 2002 121
ROK 2003
dzienne Inżynieria komputerowa 58
Informatyka w szkole 46
Inżynieria sprzętu medycznego i  sanatoryjnego 19
zaoczne Inżynieria komputerowa 28
Razem rok 2003 151
ROK 2004
dzienne Inżynieria komputerowa 33
Informatyka w szkole 1
zaoczne Inżynieria komputerowa 17
Razem rok 2004 51
ROK 2005
stacjonarne Inżynieria komputerowa 44
Informatyka w szkole 52
Inżynieria sprzętu medycznego i  sanatoryjnego 38
niestacjonarne Inżynieria komputerowa 35
Razem rok 2005 169
ROK 2006
stacjonarne Inżynieria komputerowa 51
Informatyka w szkole 43
Inżynieria sprzętu medycznego i  sanatoryjnego 36
niestacjonarne Inżynieria komputerowa 28
Razem rok 2006 158
ROK 2007
stacjonarne Informatyka w szkole 45
KIERUNEK ROK 2007
Elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne 98
studia niestacjonarne 19
Razem rok 2007 162
OGÓŁEM 812

PLANY WT NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Umożliwienie każdemu ze studentów Wydziału Technicznego uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence).

Dalsza rozbudowa laboratoriów, w tym: specjalistycznego laboratorium technik multimedialnych i grafiki komputerowej oraz laboratorium mechanicznego.

Intensyfikacja działań wspierających rozwój własnej kadry dydaktyczno-naukowej.

Sukcesywne uruchamianie nowych kierunków zawodowych studiów inżynierskich Igo stopnia, w pierwszej kolejności kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunku Elektrotechnika.

CELE STRATEGICZNE

Budowa silnego ośrodka dydaktyczno-naukowego o mocnych powiązaniach z lokalną gospodarką i  pracodawcami; kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej dla potrzeb rynku pracy.

Nawiązanie formalnej współpracy z  wydziałami uczelni akademickich, w celu zapewnienia absolwentom studiów Igo stopnia realizowanych na Wydziale Technicznym, kontynuacji nauki na studiach IIgo stopnia.

...na górę

Wydział Techniczny © 2010