Studia podyplomowe


NAUCZANIE INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ


semestr III

Tematy dyplomowe

CEL I ADRESACI STUDIÓW

Studia, zasadniczo, skierowane są do  nauczycieli uczących technologii informacyjnej i informatyki, którzy chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę i metody nauczania informatyki oraz wzbogacić swoje umiejętności. Przeznaczone są także dla nauczycieli przedmiotów innych niż informatyka, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz dla przyszłych nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i różnych typach szkół ponadgimnazjalnych.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą także osoby nie związane z oświatą, chcące pogłębić swą wiedzę i posiąść nowe umiejętności z zakresu informatyki i technologii informacyjnej.

Studia nie dają uprawnień pedagogicznych.

Program studiów, równocześnie, obejmuje zakres materiału wymagany do uzyskania międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving, Licence), który można zdobyć bezpośrednio po ukończeniu studiów, przystępując do  egzaminów na Wydziale Technicznym KPSW. Więcej informacji na stronie Wydziału Technicznego

CZAS TRWANIA

Proponowana forma kształcenia spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) oraz ze standardami przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, których pierwsza wersja została przygotowana przez prof. Macieja Sysło z  Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (1998r.) a obecne standardy zostały opracowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i  Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu (2003r.)

Studia trwają 3 semestry. Uczestnicy realizują 395 godzin zajęć, w tym:

 • 130 godzin wykładów,
 • 60 godzin ćwiczeń,
 • 20 godzin seminarium,
 • 185 godzin zajęć laboratoryjnych.

Wykłady i ćwiczenia realizowane są w  grupach ok. 30 osobowych, a zajęcia laboratoryjne i seminaryjne - w  grupach 15-16 osobowych.

Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą, co 2-3 tygodnie w układzie dwudniowych lub trzydniowych sesji, w  zależności od preferencji uczestników.

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera, lub równorzędny.

Dodatkowo, ze względu na charakter studiów, zaleca się, aby kandydat miał dostęp do komputera i umiał się nim posługiwać w podstawowym zakresie.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do  nauczania technologii informacyjnej i informatyki w różnych placówkach oświatowych, będzie mógł być również opiekunem szkolnej pracowni komputerowej a także zajmować się infrastrukturą informatyczną inną niż dydaktyczna (np. administracja). Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji zadań edukacji informatycznej na różnych szczeblach edukacji i w różnych dziedzinach nauczania, także w ramach szkolnych kół zainteresowań. Będzie mógł stać się nieformalnym doradcą dla nauczycieli innych przedmiotów, którzy będą stosować technologię informacyjną w nauczaniu swoich przedmiotów i w swojej pracy wychowawczej.

LIMIT MIEJSC

Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 12 kandydatów.

Podstawowa grupa składa się z 16 osób.

Planowany termin uruchomienia studiów: pażdziernik lub luty roku kalendarzowego.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z wypełnionym kwestionariuszem osobowym (druk dostępny także w dziekanacie WT).
 • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.
 • Dwie koperty z adresem do korespondencji kandydata.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 28), w godzinach 10.00-13.00, telefon: 075 645 33 37.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie wszystkich wymaganych programem zaliczeń, zdanie egzaminów, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zadnie egzaminu dyplomowego.

Opiekę i nadzór nad pracą dyplomową sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób wyznaczonych do  prowadzenia prac dyplomowych. Po terminowym złożeniu pracy dyplomowej i  otrzymaniu pozytywnej oceny student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją wyznaczoną przez kierownika studiów. Końcowa ocena na dyplomie jest obliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY

Studia trwają 3 semestry. Całkowity koszt studiów uzależniony jest od liczby osób:

 • 12 osób: przewidywany koszt 4200 zł,
 • 16 osób: przewidywany koszt 3600 zł.

Opłatę należy wnosić w częściach, przed rozpoczęciem każdego semestru, zgodnie z umową podpisaną przez słuchacza. Na pisemny wniosek kandydata, przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty, zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Na studia obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 40 zł (zgodnie z zarządzeniem Rektora). Kwota ta jest wliczana na poczet pierwszego semestru studiów i nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów uruchomionych.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
Bank Zachodni SA I Oddział/Jelenia Góra
Nr konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: "Studia Podyplomowe: Nauczanie informatyki".

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp. Przedmiot Opis Forma i liczba godzin Forma zaliczenia
w c l s Σ
1 Wstęp do informatyki 15 10 15   40 egzamin
2 Oprogramowanie użytkowe 10   30   40 zaliczenie
3 Algorytmy i wstęp do programowania 15 20 15   50 egzamin
4 Programowanie 1 15 15 15   45 zaliczenie
5 Programowanie 2     15   15 projekt
6 Metody matematyczne w informatyce 10   10   20 zaliczenie
7 Projektowanie stron i tworzenie aplikacji internetowych 10   20   30 projekt
8 Wstęp do baz danych 10   20   30 projekt
9 Administrowanie szkolną siecią komputerową 10   15   25 zaliczenie
10 Multimedia w nauczaniu 10   15   25 projekt
11 Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej 15 15     30 zaliczenie
12 Wykorzystanie komputera w nauczaniu innych przedmiotów 10   15   25 projekt
13 Seminarium dyplomowe       20 20 zaliczenie
Razem: 130 60 185 20 395  

KONTAKT

dziekanatwt@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 337


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OGÓLNEGO I BHP

Media o studiach


semestr I

semestr II

CEL I ADRESACI STUDIÓW

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z  aktualną wiedzą oraz jej poszerzenie w zakresie problematyki związanej z  identyfikacją zagrożeń, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem środowiska, inżynierią bezpieczeństwa i ochrony, oraz bezpieczeństwem informacji i mienia. Mają także na celu przygotowanie uczestników do  właściwej realizacji zadań stojących przed służbami bezpieczeństwa i  higieny pracy, organizatorami produkcji oraz konstruktorami maszyn i  urządzeń.

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie i są skierowane do osób pragnących poszerzyć swą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa a  także aplikujących do kadry zarządzającej, w tym odpowiedzialnej za  bezpieczeństwo i higienę pracy w organizacji.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów podyplomowych Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp będzie przygotowany do identyfikowania, monitorowania i analizy zagrożeń oraz projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa. Ponadto będzie przygotowany do identyfikowania i wykonywania analiz różnego rodzaju ryzyk związanych z możliwością powstawania zagrożeń i  ich przeciwdziałaniu. Będzie posiadał umiejętności z zakresu dowodzenia, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz działań logistycznych. Dodatkowo przygotowany będzie do kontrolowania przestrzegania przepisów, warunków oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a w  tym standardów bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych.

Będzie dysponował znajomością metod badawczych związanych z identyfikacją źródeł i następstw awarii i  wypadków, co pozwoli mu samodzielnie analizować problemy, a także proponować oraz optymalizować nowe rozwiązania. Będzie posiadał umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z  otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; będzie w pełni przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania działaniami grupowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo, ukończenie studiów uprawnia absolwentów do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP zgodnie z punktem 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468).

MIEJSCE REALIZACJI I KADRA DYDAKTYCZNA

Miejscem zajęć jest wyłącznie baza dydaktyczna (sale i laboratoria) Wydziału Technicznego ulokowane w  budynku nr 3 campusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18.

Zajęcia prowadzone są zasadniczo przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Technicznego oraz Wydziału Przyrodniczego KPSW, a także pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Państwowej Straży Pożarnej jak również członków Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" - byłych nauczycieli akademickich Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW I CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry. Uczestnicy realizują 210 godzin zajęć, w tym:

 • 138 godzin wykładów,
 • 32 godziny ćwiczeń,
 • 30 godzin zajęć laboratoryjnych,
 • 10 godzin seminarium.

Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą, co 2 - 3 tygodnie w układzie dwudniowych lub trzydniowych sesji (sobota - niedziela lub piątek po południu - sobota - niedziela) w  trakcie roku akademickiego - zgodnie z obowiązującym kalendarzem studiów na dany rok. Jeżeli taka będzie wola większości uczestników - zajęcia będą mogły się odbywać także podczas przerw międzysemestralnych.

O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostają powiadamiani imiennym listem lub e-mailem, a szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany najpóźniej na drugim zjeździe i  opublikowany na stronie www Wydziału Technicznego.

URUCHOMIENIE STUDIÓW I LIMIT MIEJSC

Planowane terminy uruchomienia edycji studiów: październik oraz/lub luty każdego roku kalendarzowego.

Kolejne edycje studiów będą uruchamiane we wcześniej wskazanych terminach - zawsze po zgłoszeniu się 16. kandydatów.

O naborze na daną edycję studiów decyduje kolejność zgłoszenia (złożenie wymaganych dokumentów w  dziekanacie Wydziału Technicznego KPSW).

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń po złożeniu wymaganych dokumentów. Przyjmowanie dokumentów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia naboru na studia i trwa do wyczerpania się limitu miejsc.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i Kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w dziekanacie WT).
 • Ksero ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem lub odpisem - do wglądu.
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego.
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 40,- zł dokonanej na podane niżej konto.
 • Dwie koperty z adresem do korespondencji kandydata.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 28), w godzinach 10.00 - 14.00. telefon: 0 75 64 53 337.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie wszystkich wymaganych programem zaliczeń, zdanie egzaminów, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Opiekę i nadzór nad pracą dyplomową sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób wyznaczonych do  prowadzenia prac dyplomowych. Po terminowym złożeniu pracy dyplomowej i otrzymaniu pozytywnej oceny student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją wyznaczoną przez kierownika studiów. Końcowa ocena na dyplomie jest obliczana zgodnie z obowiązującym "Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW".

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z obowiązującymi w  szkolnictwie wyższym - przepisami.

KOSZTY

Studia podyplomowe Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp trwają 2 semestry.

Całkowity koszt studiów wynosi 3 000 zł ( 1500 zł/semestr)

Opłatę całkowitą można wnosić w dwu semestralnych, 50% częściach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Na pisemny wniosek kandydata, przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na  raty, zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Wpłat należy dokonywać na konto:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
Bank Zachodni S.A. I Oddział/Jelenia Góra
Nr konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

 

z dopiskiem:

"Studia Podyplomowe: Inżynieria bezpieczeństwa"

(w przypadku zgody na wpłaty ratalne na dokumencie wpłaty należy umieścić także dodatkową informację, np. "I rata").

RAMOWY PLAN STUDIÓW

Lp. Przedmiot Opis Forma i liczba godzin Forma zaliczenia
w c l s Σ
1 Podstawy zarządzania 10       10 zaliczenie
2 Bezpieczeństwo ekologiczne 4       4 zaliczenie
3 Ilościowe metody analizy ryzyka 4 6     10 zaliczenie
4 Informatyka w bezpieczeństwie 10   20   30 zaliczenie
5 Bezpieczeństwo i ochrona informacji 4   6   10 zaliczenie
6 Fizjologia i ergonomia w bezpieczeństwie 10       10 zaliczenie
7 Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 6 4 4   14 zaliczenie
8 Elementy bezpieczeństwa w prawie krajowym i międzynarodowym 10       10 zaliczenie
9 Podstawy bezpieczeństwa 10       10 zaliczenie
10 System obronności państwa 6       6 zaliczenie
11 Zarządzanie kryzysowe 10       10 zaliczenie
12 Monitorowanie, identyfikacja i modelowanie zagrożeń i ocena ryzyka 4 6     10 zaliczenie
13 Systemy komunikacji kryzysowej 4 6     10 zaliczenie
14 Zagrożenia w środowisku pracy 10       10 zaliczenie
15 Organizacja systemów ratownictwa 4 6     10 zaliczenie
16 Środki bezpieczeństwa i ochrony 6       6 zaliczenie
17 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP 10       10 zaliczenie
18 Logistyka w bezpieczeństwie 6       6 zaliczenie
19 Bezpieczeństwo ppoż w zakładzie pracy 8       8 zaliczenie
20 Dydaktyka w szkoleniu BHP 2 4     6 zaliczenie
21 Seminarium dyplomowe       10 10 zaliczenie
22 Egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowej             ocena
Razem: 138 32 30 10 210  

KONTAKT

dziekanatwt@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 337


ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W EDUKACJI

CEL I ADRESACI STUDIÓW

Technologia informacyjna i informatyka jest dziedziną nauki wymagającą ciągłego doskonalenia się. Zgodnie z  obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. Nr 260, poz.2593, Dz. U. Nr 214, poz. 1580), nauczyciel ubiegający się o awans powinien m.in.

 • podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi.

Przedstawione w rozporządzeniu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust. 2 pkt 3, §8 ust. 2 pkt 2 ). Zatem studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wykładowców, instruktorów i lektorów, którzy chcą uaktualnić i pogłębić wiedzę i metody dotyczące zastosowania komputera w nauczaniu i pracy wychowawczej oraz wzbogacić swoje umiejętności. Studia przeznaczone są także dla wszystkich innych absolwentów szkół wyższych różnych kierunków i specjalności, zarówno początkujących użytkowników komputera jak i osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu technologii informatycznych.

Jednocześnie program studiów obejmuje zakres materiału wymagany do uzyskania międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, który można zdobyć w trakcie studiów, przystępując do egzaminów na Wydziale Technicznym KPSW gdzie mieści się drugie na Dolnym Śląsku Centrum Egzaminacyjne ECDL. Więcej informacji w tym zakresie: http://www.ecdl.kpswjg.pl/

Studia nie są studiami kwalifikacyjnymi i nie dają uprawnień pedagogicznych.

CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry. Uczestnicy realizują 240 godzin zajęć, w tym:

 • 68 godzin wykładów,
 • 152 godzin zajęć laboratoryjnych,
 • 20 godzin seminarium.

Wykłady i ćwiczenia realizowane są dla w  grupach ok. 30 osobowych, a zajęcia laboratoryjne i seminaryjne - w  grupach 15-16 osobowych.

Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą, co 2-3 tygodnie w układzie dwudniowych lub trzydniowych sesji (sobota - niedziela lub piątek po południu - sobota - niedziela), w  zależności od preferencji uczestników. Zajęcia mogą się również odbywać podczas jednego tygodnia ferii zimowych.

O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostają powiadamiani imiennym listem lub e-mailem, a szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych sesji podawane zostaną, najpóźniej, na drugim zjeździe i upublicznione na  stronie www Wydziału.

KWALIFIKACJE KANDYDATÓW NA STUDIA

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera, lub równorzędny. Dodatkowo, ze względu na charakter studiów, wymagane jest, aby kandydat miał swobodny dostęp do komputera i umiał się nim posługiwać w podstawowym zakresie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów uzyska wiedzę z  zakresu zastosowania narzędzi informatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania. Po ich ukończeniu będzie przygotowany do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów oraz w pracy wychowawczej i pozaszkolnej nauczyciela. W swoim otoczeniu zawodowym będzie mógł realizować różne zadania edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Będzie przygotowany do roli doradcy dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach.

LIMIT MIEJSC

Studia uruchomiane zostaną przy minimalnej liczbie 12. kandydatów. Podstawowa grupa składa się z 16 osób. Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty każdego roku kalendarzowego.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń po złożeniu wymaganych dokumentów. Przyjmowanie dokumentów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia naboru na studia i trwa do wyczerpania się limitu miejsc.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Kwestionariusz osobowy / PDF, DOC / (druk dostępny także w dziekanacie WT).
 • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie koperty z adresem do korespondencji kandydata.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 28), w godzinach 10.00 - 13.00, telefon: 75 645 33 37.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie wszystkich wymaganych programem zaliczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej oraz zadnie egzaminu dyplomowego.

Opiekę i nadzór nad pracą dyplomową sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób wyznaczonych do  prowadzenia prac dyplomowych. Po terminowym złożeniu pracy dyplomowej i otrzymaniu pozytywnej oceny student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją wyznaczoną przez kierownika studiów. Końcowa ocena na dyplomie jest obliczana zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY

Studia trwają 2 semestry. Całkowity koszt studiów uzależniony jest od liczby osób:

 • 12 osób: przewidywany koszt 2600 zł,
 • 16 osób: przewidywany koszt 2100 zł.

Opłatę należy wnosić w częściach, przed rozpoczęciem każdego semestru, zgodnie z umową podpisaną przez słuchacza. Na pisemny wniosek kandydata, przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty, zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Na studia obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 40 zł (zgodnie z zarządzeniem Rektora). Kwota ta jest wliczana na poczet pierwszego semestru studiów i nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów uruchomionych.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
Bank Zachodni S.A. I Oddział/Jelenia Góra
Nr konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: "Studia Podyplomowe: Zastosowanie technologii informatycznych" (w przypadku zgody na wpłaty ratalne na dokumencie wpłaty należy umieścić także dodatkową informację, np. "I rata").

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp. Przedmiot Forma i liczba godzin
w l s Σ
1 Podstawy obsługi komputera i technik informatycznych 8 14   22
2 Zastosowanie edytora tekstu w nauczaniu i pracy wychowawczej 6 20   26
3 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu i pracy wychowawczej 6 20   24
4 Tworzenie prezentacji multimedialnych 6 12   18
5 Zastosowanie baz danych w pracy nauczyciela i wychowawcy 6 16   24
6 Grafika komputerowa w praktyce dydaktycznej 6 14   20
7 Techniki multimedialne 6 14   20
8 Tworzenie stron WWW 8 20   28
9 Usługi w sieciach informatycznych 6 10   16
10 E-learning w praktyce dydaktycznej 6 12   18
11 Prawne i społeczne aspekty informatyki 4     4
12 Seminarium dyplomowe     20 20
  SUMA 68 152 20 240
  ŁĄCZNIE 240

KONTAKT

dziekanatwt@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 337


SYSTEMY MIKROPROCESOROWE I UKŁADY PROGRAMOWALNE

CEL I ADRESACI STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom uzupełniającej wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych z zakresu możliwości wykorzystania i programowania mikroprocesorów oraz układów programowalnych, układów znajdujących aktualnie szerokie zastosowania w wielu gałęziach techniki i przemysłu. Słuchacze w trakcie studiów otrzymują m.in. wiedzę i umiejętności z  zakresu różnorodnych technik programowania tych układów, co jest istotnym elementem decydującym o możliwościach wykorzystania wspomnianych układów.

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, które pragną podnieść kwalifikacje lub uzupełnić wiedzę i umiejętności o problematykę niniejszych studiów, absolwentów kierunków elektronicznych i informatycznych szkół wyższych, również absolwentów szkół nietechnicznych, a interesujących się wspomnianą problematyką.

Program został tak skonstruowany by osoby, które nie mają wykształcenia specjalistycznego a wykazują zainteresowania problematyką studiów mogły przyswoić niezbędną wiedzę do  wykorzystania mikroprocesorów i układów programowalnych w praktyce.

KWALIKFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne uzyska wiedzę z zakresu systemów systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych, a przede wszystkim nabędzie podstawowe teoretyczne i  praktyczne umiejętności z zakresu programowania, dające w konsekwencji możliwości przygotowywania określonych aplikacji wykonawczych z  wykorzystaniem wspomnianych układów.

MIEJSCE REALIZACJI I KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia odbywają się wyłącznie z  wykorzystaniem bazy dydaktycznej ( sale wykładowe i laboratoria ) Wydziału Technicznego znajdującego się w budynku nr 3 campusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Technicznego KPSW.

ORGANIZACJA STUDIÓW I CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry. Uczestnicy realizują 240 godzin zajęć, w tym:

 • 102 godziny wykładów,
 • 40 godzin ćwiczeń,
 • 16 godzin seminarium,
 • 82 godziny zajęć laboratoryjnych.

Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą, co 2-3 tygodnie w układzie dwudniowych lub trzydniowych sesji ( sobota - niedziela lub piątek po południu - sobota - niedziela ) w  trakcie roku akademickiego zgodnie z obowiązującym na dany rok akademicki kalendarzem studiów, w zależności od preferencji uczestników. Jeżeli będzie wola uczestników - zajęcia będą mogły odbywać się także podczas przerw międzysemestralnych.

URUCHOMIENIE STUDIÓW I LIMIT MIEJSC

Planowane terminy uruchomienia edycji studiów: październik oraz/lub luty każdego roku kalendarzowego.

Kolejne edycje studiów będą uruchamiane we wcześniej wskazanych terminach - zawsze po zgłoszeniu się minimum 16. kandydatów.

O naborze na daną edycję studiów decyduje kolejność zgłoszenia ( złożenia wymaganych dokumentów w  dziekanacie Wydziału Technicznego KPSW).

O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostają powiadamiani imiennym listem lub e-mailem, a szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany najpóźniej na drugim zjeździe i  opublikowany na stronie www Wydziału Technicznego.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń po złożeniu wymaganych dokumentów i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z wypełnionym kwestionariuszem osobowym (druk dostępny także w dziekanacie WT).
 • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.
 • Dwie koperty z adresem do korespondencji kandydata.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 28), w godzinach 10.00-14.00, telefon: 075 645 33 37.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wymaganych programem studiów zaliczeń i  egzaminów, z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Opiekę i nadzór nad pracą dyplomową sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób wyznaczonych do  prowadzenia prac dyplomowych. Po terminowym złożeniu pracy dyplomowej i  otrzymaniu pozytywnej oceny student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją wyznaczoną przez kierownika studiów. Końcowa ocena na dyplomie jest obliczana zgodnie z obowiązującym "Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW".

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

KOSZTY

Studia podyplomowe Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne trwają 2 semestry, a całkowity koszt studiów wynosi 2 120 zł.

Opłatę należy wnosić w dwóch częściach, po 1 060 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru. Na pisemny wniosek kandydata, przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na  raty, zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
Bank Zachodni SA I Oddział/Jelenia Góra
Nr konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: "Studia Podyplomowe: Systemy mikroprocesorowe" (w przypadku zgody na wpłaty ratalne na dokumencie wpłaty należy umieścić także dodatkową informację, np. "I rata").

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp. Przedmiot Opis Forma i liczba godzin Forma zaliczenia
w c l s Σ
1 Technika cyfrowa 12   18   30 zaliczenie
2 Pamięci i układy peryferyjne 16       16 zaliczenie
3 Programowalne układy logiczne 12   18   30 egzamin
4 Komputery i sterowniki przemysłowe 10 12     22 zaliczenie
5 Systemy mikroprocesorowe 18 8 18   44 egzamin
6 Elementy programowania w języku C 16 10 14   40 zaliczenie
7 Język VHDL w projektowaniu cyfrowych układów scalonych 18 10 14   42 zaliczenie
8 Seminarium dyplomowe       16 16 zaliczenie
Razem: 102 40 82 16 240

KONTAKT

dziekanatwt@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 337


PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

CEL I ADRESACI STUDIÓW

Celem studiów jest przysposobienie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych z zakresu projektowania, funkcjonowania i administrowania najczęściej spotykanych na rynku struktur sieci komputerowych.

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, pragnących podnieść kwalifikacje lub uzupełnić wiedzę i umiejętności o problematykę niniejszych studiów, głównie do absolwentów kierunków elektronicznych i  informatycznych szkół wyższych, ale również do absolwentów innych kierunków studiów interesujących się wspomnianą problematyką.

Program studiów został tak skonstruowany by osoby, które nie posiadają wykształcenia specjalistycznego, mogły bez większych trudności przyswoić przedstawianą wiedzę.

KWALIKFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi uzyska niezbędną na  wielu stanowiskach pracy wiedzę z zakresu projektowania, funkcjonowania i  administrowania spotykanych na rynku sieci komputerowych. Podczas studiów nabędzie umiejętności w zakresie administrowania: bazami danych, serwerami poczty elektronicznej, serwerami stron www, systemu Windows oraz Linux. Tematyka realizowana w trakcie studiów obejmuje również wiedzę z zakresu niezawodności transmisji oraz ochrony przesyłanych informacji.

REALIZACJI I KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia odbywają się wyłącznie z  wykorzystaniem bazy dydaktycznej (sale wykładowe i laboratoria) Wydziału Technicznego znajdującego się w budynku nr 3 campusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Technicznego KPSW.

ORGANIZACJA STUDIÓW I CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry. Uczestnicy realizują 240 godzin zajęć, w tym:

 • 90 godz. wykładów,
 • 134 godz. laboratoriów,
 • 16 godz. seminarium.

Przewiduje się, że zajęcia odbywać się będą, co 2-3 tygodnie w układzie dwudniowych lub trzydniowych sesji (sobota - niedziela lub piątek po południu - sobota - niedziela) w  trakcie roku akademickiego zgodnie z obowiązującym na dany rok akademicki kalendarzem studiów, w zależności od preferencji uczestników. Jeżeli będzie wola uczestników - zajęcia będą mogły odbywać się także podczas przerw międzysemestralnych.

URUCHOMIENIE STUDIÓW I LIMIT MIEJSC

Planowane terminy uruchomienia edycji studiów: październik oraz/lub luty każdego roku kalendarzowego.

Kolejne edycje studiów będą uruchamiane we wcześniej wskazanych terminach - zawsze po zgłoszeniu się minimum 16. kandydatów.

O naborze na daną edycję studiów decyduje kolejność zgłoszenia (złożenia wymaganych dokumentów w  dziekanacie Wydziału Technicznego KPSW).

O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostają powiadamiani imiennym listem lub e-mailem, a szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany najpóźniej na drugim zjeździe i  opublikowany na stronie www Wydziału Technicznego.

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń po złożeniu wymaganych dokumentów i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z wypełnionym kwestionariuszem osobowym (druk dostępny także w dziekanacie WT).
 • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
 • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.
 • Dwie koperty z adresem do korespondencji kandydata.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze - ul. Lwówecka 18 (budynek nr 3 pok. 28), w godzinach 10.00-14.00, telefon: 075 645 33 37.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z wymaganych programem studiów zaliczeń i  egzaminów, z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.

Opiekę i nadzór nad pracą dyplomową sprawuje promotor, wybrany przez słuchacza spośród osób wyznaczonych do  prowadzenia prac dyplomowych. Po terminowym złożeniu pracy dyplomowej i  otrzymaniu pozytywnej oceny student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją wyznaczoną przez kierownika studiów. Końcowa ocena na dyplomie jest obliczana zgodnie z obowiązującym "Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w KPSW".

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

KOSZTY

Studia podyplomowe Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi trwają 2 semestry, a całkowity koszt studiów wynosi 2 080 zł.

Opłatę należy wnosić w dwóch częściach, po 1 040 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru. Na pisemny wniosek kandydata, przewiduje się możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na  raty, zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
Bank Zachodni SA I Oddział/Jelenia Góra
Nr konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

z dopiskiem: "Studia Podyplomowe: Projektowanie i zarządzanie sieciami" (w przypadku zgody na wpłaty ratalne na dokumencie wpłaty należy umieścić także dodatkową informację, np. "I rata").

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Lp. Przedmiot Opis Forma i liczba godzin Forma zaliczenia
w c l s Σ
1 Struktury sieci komputerowych 20       20 zaliczenie
2 Podstawy transmisji danych 20       20 zaliczenie
3 Bazy danych i elementy administracji bazami danych 20   30   50 zaliczenie
4 Systemy i sieci transmisji optycznej 20       20 zaliczenie
5 Administrowanie serwerami poczty elektronicznej     20   20 zaliczenie
6 Administrowanie serwerami www     20   20 zaliczenie
7 Administrowanie w systemie Windows     22   22 zaliczenie
8 Administrowanie w systemie Linux     22   22 zaliczenie
9 Projektowanie sieci komputerowych 10   20   30 egzamin
10 Seminarium dyplomowe       16 16 zaliczenie
Razem: 90   134 16 240

KONTAKT

dziekanatwt@kpswjg.pl

tel. 75 64 53 337

...na górę

Wydział Techniczny © 2010