Inżynieria bezpieczeństwa

Absolwent interdyscyplinarnego kierunku studiów I-go stopnia Inżynieria bezpieczeństwa będzie posiadał kompleksowe przygotowanie z obszaru nauk matematycznych i  technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa, w  tym z obszaru bezpieczeństwa publicznego. Będzie przygotowany do  identyfikowania, monitorowania, analizy oraz projektowania szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa oraz do identyfikowania i wykonywania analiz różnego rodzaju ryzyk związanych z możliwością powstawania zagrożeń i ich przeciwdziałaniu. Będzie posiadał umiejętności z zakresu dowodzenia, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz działań logistycznych. Dodatkowo przygotowany będzie do kontrolowania przestrzegania przepisów, warunków oraz zasad bezpieczeństwa pracy, a w  tym standardów bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych.

Będzie dysponował znajomością metod badawczych związanych z identyfikacją źródeł i następstw awarii i  wypadków, co pozwoli mu samodzielnie analizować problemy, a także proponować oraz optymalizować nowe rozwiązania. Będzie posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z  otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; będzie w pełni przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania działaniami grupowymi, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

Absolwent będzie przygotowany do  podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i  ochrony ludności, którego głównym celem jest ochrona i ratowanie życia, zdrowia oraz mienia przed zagrożeniami.

Zgodnie z zapisami punktu 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r., absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa będzie posiadał uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i  higieny pracy i będzie w pełni przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za szeroko rozumianą sferę bhp, w  każdej organizacji.

Posiadać będzie także gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz w językach programowania wysokiego poziomu, projektowania i  wdrażania systemów informatycznych, baz danych oraz zastosowań technik multimedialnych. Posiądzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Osiągnięcie tych celów zapewnia program studiów, który obejmuje:

 • Grupę przedmiotów podstawowych: Matematyka, Statystyka matematyczna i opisowa, Ilościowe metody analizy i oceny ryzyka, Fizyka, Chemia.
 • Grupę przedmiotów ogólnotechnicznych: Nauka o materiałach, Mechanika techniczna, Metrologia techniczna, Wytrzymałość materiałów, Teoria obwodów, Termodynamika, Urządzenia i maszyny elektryczne, Teoria i  jakość systemów. Mechanika płynów, Technika analogowa, Technika cyfrowa, Elementy techniki mikroprocesorowej, Podstawy automatyki i  sterowania.
 • Grupę przedmiotów technicznych z zakresu informatyki: Podstawy informatyki i systemów informatycznych, Programy użytkowe i pakiety biurowe (TI), Języki programowania, Bazy danych, Technologia tworzenia stron internetowych oraz Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe.
 • Grupę przedmiotów technicznych z zakresu projektowania inżynierskiego: Podstawy grafiki inżynierskiej, Podstawy projektowania inżynierskiego-CAD, Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn.
 • Grupa przedmiotów z zakresu zagrożeń: Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, Modelowanie zagrożeń, Zagrożenia w środowisku pracy, Identyfikacja zagrożeń analiza i ocena ryzyka.
 • Grupa przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa: Techniczne systemy zabezpieczeń, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Logistyka w bezpieczeństwie, Fizjologia i ergonomia w bezpieczeństwie, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego, Środki bezpieczeństwa i ochrony.
 • Grupa przedmiotów dotyczących zarządzania: Systemy komunikacji kryzysowej, Bezpieczeństwo i ochrona informacji, Organizacja systemów ratownictwa, Zarządzanie kryzysowe, Organizacja zadania i metody pracy służb BHP, Systemy zarządzania jakością.
 • Grupę przedmiotów humanistycznych: Podstawy ekonomii, Podstawy socjologii, Podstawy psychologii, Zarządzanie środowiskowe, Podstawy ekologii, Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz Elementy prawa krajowego i międzynarodowego.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa będzie przygotowany do:

 • samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem wszystkich obszarów działalności dowolnej organizacji, w tym zagrożeń bezpieczeństwa, z wyróżnieniem: naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych, ich przebiegu oraz skutków dla środowiska a także fizjologicznych i anatomicznych człowieka,
 • analizy i identyfikacji możliwych do zdiagnozowania sytuacji kryzysowych mogących wystąpić w zakresie odpowiedzialności danej organizacji z wykorzystaniem różnorodnych metod, technik oraz środków identyfikacji i prognozowania typu, skali oraz zasięgu zagrożeń,
 • metod, technik oraz środków: zapobiegania, przeciwdziałania, reagowania na wystąpienie zagrożeń,
 • rozwiązywania problemów z dziedziny zarządzania organizacją w  sytuacjach kryzysowych oraz administrowania ryzykiem,
 • dokonywania oceny stopnia zagrożeń bezpieczeństwa i ryzyka związanego z likwidacją jego skutków, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, a także współpracy z mediami oraz komunikowania się w  warunkach kryzysu,
 • organizowania przedsięwzięć logistycznych,
 • pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania działaniami grupowymi - dowodzenia w  sytuacjach kryzysowych,
 • wykształcenie umiejętności z zakresu organizowania i  przeprowadzania akcji ratowniczych,
 • zarządzania jakością i innowacjami, w tym do opracowywania i  wdrażania systemów zarządzania jakością w ramach systemów jakości ISO,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych, rozwojowych i  zarządczych w szczególności: projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • podjęcia pracy związanej z bezpieczeństwem i higiena pracy,
 • korzystania z profesjonalnego sprzętu komputerowego i  oprogramowania.

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa będzie przygotowany do pracy, jako wdrożeniowiec systemów zarządzania bezpieczeństwem, eksploatator systemów zarządzania bezpieczeństwem, administrator systemów zarządzania bezpieczeństwem, specjalista ds. bezpieczeństwa obiektu złożonego, specjalista ds. bezpieczeństwa w  jednostkach administracji publicznej, specjalista w jednostkach ratownictwa oraz jako specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • we wszystkich organizacjach, niezależnie od wielkości, przedmiotu działania czy charakteru (gospodarcze, non-profit),
 • w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i  oświatowej, dla których istotne znaczenie przypisuje się szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, w tym także bezpieczeństwu i higienie pracy,
 • w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • w biurach projektowych i doradczych, jako ekspert w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i  higieny pracy,
 • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie miał opanowany język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; będzie także umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych, inżynierii bezpieczeństwa oraz zarządzania.

Zdobyta, w trakcie studiów wiedza, pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie na studiach II-go stopnia w  uczelniach akademickich, a także na podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.

...na górę

Wydział Techniczny © 2010