Zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent wyższych technicznych studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem kształcenia na tym interdyscyplinarnym, techniczno-ekonomiczno-humanistycznym kierunku studiów, jest przede wszystkim, właściwe przygotowanie teoretyczne i  praktyczne do podjęcia działalności zawodowej, jak również:

 • wykształcenie umiejętności łączenia ekonomicznych, technicznych i  społecznych aspektów funkcjonowania organizacji, a także umiejętności efektywnego podejmowania decyzji zarządczych,
 • przekazanie wiedzy niezbędnej dla umiejętnego i skutecznego uczestnictwa w pracy grupy (zespołu) oraz zarządzania zespołami ludzkimi,
 • ukształtowanie postaw innowacyjnych,
 • przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie organizacji i sterowania produkcją, eksploatacji i diagnostyki maszyn i  urządzeń, projektowania procesów technologicznych i inżynierskich rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o nowoczesne technologie, z  wykorzystaniem technik komputerowych.

Osiągnięcie tych celów zapewnia program studiów, który obejmuje:

 • Grupę przedmiotów podstawowych: Matematyka, Fizyka, Statystyka inżynierska i Badania operacyjne.
 • Grupę przedmiotów ogólnotechnicznych: Nauka o materiałach, Elektromaszynowe elementy automatyki, Podstawy maszynoznawstwa, Technika analogowa i cyfrowa, Podstawy techniki mikroprocesorowej, Układy mechaniczne, Eksploatacja i niezawodność systemów technicznych, Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn i Maszyny elektryczne.
 • Grupę przedmiotów technicznych z zakresu informatyki: Podstawy informatyki i systemów informatycznych, Programy użytkowe i pakiety biurowe (TI), Języki programowania, Bazy danych, Techniki multimedialne oraz Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe.
 • Grupę przedmiotów technicznych z zakresu projektowania inżynierskiego: Podstawy grafiki inżynierskiej, Podstawy projektowania inżynierskiego, Dokumentacja inżynierska, Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAM.
 • Grupę przedmiotów z zakresu zarządzania: Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami, Podstawy marketingu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie innowacjami.
 • Grupę przedmiotów z zakresu organizacji produkcji i jakości: Logistyka w przedsiębiorstwie, Systemy zarządzania jakością, Procesy i techniki produkcyjne, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
 • Grupę przedmiotów z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz rachunku kosztów: Mikroekonomia, Makroekonomia, Finanse i rachunkowość, Rachunek kosztów dla inżynierów.
 • Grupę przedmiotów humanistycznych: Ekologia i zarządzanie środowiskowe, Podstawy socjologii, Psychologia zarządzania, Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Elementy prawa gospodarczego.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów zawodowych z zakresu:

 • zarządzania złożonymi przedsięwzięciami gospodarczymi,
 • doboru personelu, organizacji pracy i skutecznego kierowania zespołami zadaniowymi w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania jakością i innowacjami,
 • projektowania, organizacji i kierowania systemami i procesami produkcyjnymi oraz procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie,
 • organizacji i zarządzania obszarem finansowym i kosztami,
 • użytkowania nowoczesnych technik pomiarowych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej,
 • doboru systemów automatyzacji i robotyzacji do wybranych procesów technologicznych,
 • gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z  wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych w sferze zarządzania przedsiębiorstwem oraz w sferze przygotowania i organizacji produkcji,
 • projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych z  wykorzystaniem technik komputerowych oraz dokumentowania przebiegu zdarzeń projektowych,
 • ekologicznych uwarunkowań działalności gospodarczej,
 • wdrażania systemów zarządzania jakością z możliwością uzyskiwania certyfikacji oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w  przedsiębiorstwie.

Absolwent posiadać będzie także gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie tworzenia aplikacji w językach programowania wysokiego poziomu, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Posiądzie ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu, z  zachowaniem zasad etycznych.

Absolwent kierunku powinien opanować język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się tym językiem z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowany będzie do podejmowania działalności menedżersko-inżynierskiej wymagającej szeroko profilowego przygotowania ekonomicznego, technicznego i informatycznego. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie zasadniczo jako pracownik średniego, technicznego szczebla zarządzania w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, jako organizator systemów eksploatacji urządzeń maszynowych i  elektrotechnicznych oraz w branżach gospodarki eksploatujących systemy informatycz

ne. Dodatkowo, podstawowa wiedza z szeroko pojętego zarządzania przygotowuje go do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w formie małego zakładu produkcyjno-usługowego, w zakresie sprzętu elektrotechnicznego, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz eksploatacji maszyn, z  uwzględnieniem rynkowych praw ekonomii w warunkach stale zmieniającego się rynku.

Nabyta w całym procesie kształcenia wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi wprost na podjęcie studiów drugiego stopnia a także na podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji trwają 3,5 roku (7 semestrów). W systemie stacjonarnym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2400 a dla niestacjonarnych - 1520 (nie wliczając praktyki zawodowej), a liczba punktów kredytowych ECTS wynosi 210.

Integralną częścią procesu kształcenia na kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji jest 4 tygodniowa, obowiązkowa, praktyka zawodowa.

Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej.

...na górę

Wydział Techniczny © 2010