Edukacja techniczno-informatyczna

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

Absolwent wyższych zawodowych studiów Igo stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwent uzyskuje odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania procesów technologicznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, w oparciu o nowoczesne technologie wykorzystujące techniki komputerowe. Posiada także gruntowną teoretyczną i praktyczną, wiedzę informatyczną w zakresie: tworzenia aplikacji w językach programowania wysokiego poziomu, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych.

Absolwent przygotowany jest zatem do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej, wymagającej szerokoprofilowego przygotowania technicznego i informatycznego, na rynku pracy różnych branż, a dobra znajomość języka obcego (także specjalistycznego) ułatwi mu funkcjonowanie zawodowe na rynku nie tylko krajowym ale i europejskim.

Osiągnięcie tego celu zapewnia program kierunku studiów, który obejmuje:

  • Grupę przedmiotów informatycznych: podstawy informatyki i systemów informatycznych, programy użytkowe i pakiety biurowe, algorytmy i struktury danych, grafika inżynierska, inżynierska grafika komputerowa, techniki multimedialne, języki programowania, programowanie obiektowe, bazy danych, technologie tworzenia serwisów internetowych, projektowanie aplikacji internetowych, sieci komputerowe i aplikacje sieciowe, administracja serwerami.
  • Grupę przedmiotów technicznych: nauka o materiałach, inżynieria wytwarzania, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, metrologia i miernictwo, maszyny i elementy napędu elektrycznego, elementy i układy elektroniczne, podstawy konstrukcji maszyn, eksploatacja i niezawodność systemów technicznych.
  • Grupę przedmiotów ogólnotechnicznych: zastosowania elektroniki i techniki komputerowej, komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne, technika cyfrowa i mikroprocesorowa.

Studia prowadzą również do uzyskania szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, zarządzanie środowiskiem, podstawy marketingu, organizacja pracy i elementy ergonomii, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy organizacji produkcji oraz przedmiotów ogólnychhumanistycznych tj.: podstawy socjologii, język obcy i elementy prawa gospodarczego.

Znaczny udział zajęć indywidualnych (powyżej 50% łącznej liczby godzin) stanowią projekty w tym, wspomagane komputerowo, oraz laboratoria, ćwiczenia i seminaria. Zapewnia to odpowiednio wysoki poziom kwalifikacji zawodowych i umiejętności absolwenta.

Zdobyta, w trakcie studiów wiedza, pozwala absolwentowi kontynuować kształcenie na studiach IIgo stopnia, w uczelniach akademickich, a także na podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym tak na średnim technicznym szczeblu zarządzania jako organizator systemów eksploatacji urządzeń maszynowych i elektrotechnicznych jak i jako pracownik wykonawczy oraz w gałęziach gospodarki przygotowujących lub eksploatujących systemy informatyczne jako administrator i serwisant systemów informatycznych, w tym wspomagających zarządzanie oraz jako programista tworzący dedykowane aplikacje, także z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Dodatkowo, podstawowa wiedza o zarządzaniu, organizacji produkcji, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji pracy i ergonomii, socjologii i marketingu, oraz ochrony środowiska i prawa gospodarczego przygotowuje absolwenta do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego i/lub usługowego lub handlowego, w zakresie sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, usług informatycznych, tworzenia oprogramowania, serwisowania sprzętu komputerowego, oraz eksploatacji maszyn.

Studia inżynierskie na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2400. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi 1440 godziny.

Integralną częścią procesu kształcenia na kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jest 4 tygodniowa obowiązkowa praktyka zawodowa.

Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej.

 

...na górę

Wydział Techniczny © 2010