Elektronika i telekomunikacja

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Elektronika i telekomunikacja

Absolwent zawodowych studiów wyższych na  kierunku Elektronika i telekomunikacja otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Celem kształcenia na kierunku tym jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, kompletowania i konfigurowania sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, projektowania oraz budowy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych ( przewodowych i bezprzewodowych) oraz wytwarzania i eksploatacji analogowych i cyfrowych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Absolwent posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych w wymienionych zakresach działalności inżynierskiej.

Osiągnięcie tego celu gwarantuje starannie opracowany program studiów, który obejmuje:

  • Grupę przedmiotów z zakresu analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, takich jak przyrządy półprzewodnikowe, optoelektronika i technika światłowodowa, elementy bierne i podzespoły elektroniczne, układy elektroniczne, urządzenia i aparatura elektroniczna, eksploatacja systemów elektronicznych, technika bardzo wielkich częstotliwości, urządzenia mikrofalowe oraz technika cyfrowa i systemy mikroprocesorowe.
  • Grupę przedmiotów z zakresu telekomunikacji: podstawy telekomunikacji, systemy i sieci telekomunikacyjne, eksploatacja systemów telekomunikacyjnych, sieci dostępowe, kodowanie i kryptografia w telekomunikacji oraz anteny i fale.
  • Grupę przedmiotów z zakresu informatyki i teleinformatyki: zastosowania komputerów, systemy operacyjne i architektura komputerów, sieci komputerowe, języki programowania, programowanie obiektowe i skryptowe oraz administracja serwerami.

W trakcie studiów istnieją możliwości uzyskania:

  • Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych- ECDL,
  • uprawnień do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.

Znaczny udział zajęć praktycznych (powyżej 40% łącznej liczby godzin zajęć z przedmiotów podstawowych i kierunkowych) stanowią ćwiczenia laboratoryjne oraz projektowe, przy czym wiele z nich jest wspomaganych komputerowo. Ćwiczenia te, a także obowiązkowa czterotygodniowa praktyka zawodowa (o profilu elektronicznym i telekomunikacyjnym), odbywana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych, zapewniają wysoki poziom umiejętności zawodowych absolwenta.

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja umożliwiają uzyskanie również szerokiej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i metrologia), przedmiotów ogólnych (podstawy ekologii i ergonomia w bezpieczeństwie pracy) oraz przedmiotów ekonomicznych (podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, podstawy marketingu i elementy prawa gospodarczego). Wiedza z zakresu przedmiotów ekonomicznych umożliwi absolwentowi aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Opanowanie języków obcych (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) ułatwi funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej.

Uzyskana w trakcie studiów wiedza pozwala absolwentowi na kontynuowanie kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w uczelniach akademickich, a także podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego kształcenia samodzielnego lub instytucjonalnego.

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach projektowych i produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, różnego rodzaju firmach eksploatujących i wdrażających nowoczesne urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne oraz instytucjach zajmujących się serwisowaniem sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Będzie mógł również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania i produkcji, eksploatacji oraz serwisu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zawodowe studia inżynierskie na kierunku Elektronika i telekomunikacja trwają 3,5 roku (7 semestrów) i obejmują łącznie 2515 godzin zajęć dydaktycznych (bez praktyki zawodowej) na  studiach stacjonarnych i 1505 godzin zajęć dydaktycznych (bez praktyki zawodowej) na studiach niestacjonarnych.

Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej.

 

...na górę

Wydział Techniczny © 2010